Ana içeriğe atla

Taşıma Hüküm ve Koşulları


 

 

1. Tanımlar 

 

"Taşıyan” bu malın taşıyıcısı olarak bu belgenin ön yüzünde adı belirtilen taraf anlamına gelir.  

 

“Tacir" ve “Yükleyici” Yükleyici, Malı Gönderen Kişi, bu Konşimentonun Hamili, Malın Gönderildiği Kişi, Malların Alıcısı, Mallara veya bu Konşimentoya (bundan böyle “Konşimento” olarak anılacaktır) sahip olan veya bunları tasarrufunda bulundurma hakkına sahip olan herhangi bir kişi veya bu tür bir kişi adına hareket eden herhangi bir kişiyi kapsar. 

 

“Alt-yüklenici” Geminin/Gemilerin (Taşıyan dışındaki) sahiplerini ve işletmecilerini, istifadorlarını, terminal işletmecilerini, kara ve demir yolu taşıma işletmecilerini ve Taşımanın gerçekleştirilmesi sırasında Taşıyan tarafından doğrudan ve dolaylı olarak çalıştırılan diğer bağımsız yüklenicileri kapsar. 

 

“Mallar” yükün bütünü veya bir kısmının ve kolilerin yüklendiği Yükleyiciden alınan römorklar, yarı römorklar veya herhangi bir birim anlamına gelir ve Taşıyan tarafından veya adına tedarik edilmeyenleri içerir. 

 

“Taşıma” Mallarla ilgili olarak Taşıyan tarafından üstlenilen iş ve hizmetlerin tamamı veya herhangi bir kısmı anlamına gelir. 

 

“Navlun” bu Konşimentoya uygun olarak Taşıyana ödenmesi gereken tüm ücretleri kapsar. 

 

“Teslimat” Malların Gönderildiği Kişiye teslim edilmesi ya da Malların teslimat yerindeki yasalar ve yönetmelikler uyarınca teslim edilmesi gereken yetkili bir merci veya başka bir üçüncü kişiye teslim edilmesi anlamına gelir. 

 

“Savaş riskleri” herhangi bir ablukayı ya da bir Hükümet, savaşan taraf veya örgütlü bir kuruluş tarafından abluka olarak ilan edilmiş herhangi bir hareketi, sabotajı, korsanlığı, fiili veya muhtemel savaşı, savaş durumunu, askeri harekatları, iç savaşı, halk ayaklanmasını veya devrimi kapsar. 

 

“Gemi” bu belgede adı geçen gemiyi, yerine geçen herhangi bir gemiyi ve/veya aktarmanın yapılabileceği bir gemiyi kapsar. 

 

 1. Uygulanacak Hukuk  ve Yargı Yetkisi 

 

  1. Açıkça bu Konşimentoda ele alınmadığı takdirde, bu Konşimento kapsamında malların taşınması için yalnızca Türk Ticaret Kanununun hükümleri geçerli olacaktır; ancak, zorunlu olması halinde 23 Şubat 1968 tarihinde Brüksel'de imzalanan Protokolle (“Lahey-Visby Kuralları”) değiştirilmiş ve sevkiyat ülkesinde yasalaştırılmış haliyle 25 Ağustos 1924 tarihinde Brüksel'de imzalanan Konşimentoyla İlgili Belirli Yasa Kurallarının Birleştirilmesi hakkındaki Uluslararası Sözleşmenin (“Lahey Kuralları”) bu husustaki hükümleri bu Sözleşme için geçerli olacaktır. Lahey-Visby Kurallarının sevkiyat ülkesinde yasalaştırılmadığı durumlarda, malların gideceği ülkedeki ilgili mevzuat, bu mevzuatın yalnızca giden sevkiyatları düzenleyip düzenleyemeyeceğine bakılmaksızın, geçerli olacaktır. Lahey-Visby Kurallarının ne sevkiyat ülkesinde ne de malların gideceği ülkede yasalaştırılmadığı durumlarda, bu Sözleşme için Türk Ticaret Kanununun hükümleri geçerli olacaktır. 

 

  1. Bu Konşimento çerçevesindeki herhangi bir anlaşmazlık, diğer ülkelerin mahkemelerinin yargı yetkisi hariç tutularak, Türkiye’de İstanbul Denizcilik Mahkemesi ve İstanbul İcra Daireleri tarafından karara bağlanacak ve bu Türk Mahkemesinin kararının taşıyan, Yükleyici, malların alıcısı ve/veya sahibi üzerinde bağlayıcı olduğu kabul edilecektir. 

 

 1. Yük Değerinin Sınırlandırılması 

 

Taşıyanın onayı ile Malların değerinin Tacir tarafından yazılı olarak beyan edilmemiş, Taşıyan tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmemiş ve Tacirin bu ek sorumluluk için Taşıyanın ilave ücretlerini ödememiş olması halinde, Tacir Taşıyanın Malların değerli nitelikte olduğunu göz ardı edeceğini ve yukarıdaki madde 2.1’de öngörülenden daha yüksek tazminat talebinde bulunulamayacağını anlamakta ve kabul etmektedir. Bu durumda, beyan edilen değer tutarı yukarıda madde 2.1’de belirtilen limitlerin yerine geçecektir. Kısmi bir kayıp veya hasar bu beyan edilen değer esasına orantılı olarak tespit edilecektir. 

 

 

 1. Taşıyanın Tarifesi  

 

Taşıyanın geçerli Tarifesinin hükümleri bu belgenin ayrılmaz bir parçasıdır. Geçerli Tarifenin ilgili hükümlerinin kopyaları talep üzerine Taşıyandan, temsilcisinden veya web sitesinden elde edilebilir. Bu konşimento ile geçerli Tarife arasında bir çelişki olması durumunda, konşimentonun hükümleri geçerli olacaktır.  

 

 1. Taşıyanın Sorumluluğu 

 

  1. Taşıyanın mallarla ilgili yükümlülükleri malların yükleme limanında gemi küpeştesine kabulü ile başlayıp boşaltma limanında mallar gemi küpeştesinden indirilene kadar devam edecektir. 
  2. Taşıyan, yükleme öncesinde ve gemi küpeştesinden boşaltım sonrasında mallarla ilgili herhangi bir kayıp, el koyma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 
  3. Gemiye veya gemiden nakledilmekte olup olmadığına ya da sevkiyatı, indirilmeyi, depolanmayı veya taşıyana ait olsun ya da olmasın tekneye veya deniz aracına koyulmayı bekleyip beklemediğine bakılmaksızın, bu taşıyanın, temsilcilerinin veya görevlilerinin gözetiminde olan malların riski yüklemeden önce ve boşaltımdan sonra yalnızca bu gözetim altında olan malların sahibine, yükleyicisine ve / veya gönderildiği kişiye aittir. 
  4. Aynı hükümler, bütün taşıma sürecinin herhangi bir aşamasında aktarma yapılacak veya geçici olarak boşaltılacak mallar için de geçerli olacaktır. 
  5. Taşıyan, söz konusu kayıp veya hasarın makul nedenlerle kısmen ya da tamamen aşağıdakilere atfedilebilir olduğu durumlarda kayıp veya hasar sorumluluğundan muaf olacaktır: 
 1. Tacirin haksız bir fiil veya ihmali. 
 2. Ambalajlanmadığında veya gerektiği gibi ambalajlanmadığında niteliği gereği zarar görme, fire verme veya hasar görme ihtimali olan mallar durumunda, ambalajlamanın yetersizliği veya kusurlu olması. 
 3. Tacir veya temsilcisinin talimatlarına uyulması. 
 4. Malların Tacir tarafından veya adına nakliyesi, istifi, yüklenmesi veya boşaltılması.  
 5. Malların kendi özelliği/ kusuru  
 6. Malların üzerindeki Markaların veya numaraların, römorkların, yarı römorkların veya herhangi bir ünitenin üzerindeki muhafazaların yetersiz veya eksik olması. Römorkların veya yarı römorkların tentelerinin/brandalarının deniz seferi sırasında yırtılması veya kopması. 
 7. Hangi nedenden kaynaklanmış olursa olsun ve kısmi veya genel olup olmadığına bakılmaksızın grev, lokavt, iş durdurma veya kısıtlama. 
 8. Malların üçüncü bir tarafça çalınması ve/veya çalınma girişiminde bulunulması ve/veya kaybedilmesi veya hasar verilmesi. 
 9. Kayıp veya hasarın Taşıyanın kayıp veya hasara yol açma niyetiyle ya da kayıp veya hasara büyük olasılıkla yol açacağını bildiği halde pervasızca gerçekleştirdiği bir fiil veya ihmalden kaynaklandığı” kanıtlanmadığı takdirde, her ne olursa olsun ya da her nasıl ortaya çıkmış olursa olsun başka bir neden veya olay.  
 10. Kayıp veya hasarın ne zaman oluştuğu kanıtlanamıyorsa, kayıp veya hasarın yukarıdaki madde 5.1'in anlamı çerçevesinde Taşıyanın sorumluluğu dışında oluştuğu kabul edilecektir. 
 11. Taşıyan, ister temsilcilik  nedeniyle  ister başka  bir şekilde  Taşıyan, görevlileri veya temsilcileri tarafından neden olunan gecikme dolayısıyla Tacirin uğradığı doğrudan veya dolaylı kayıp veya hasardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.  
 12. Taşıyan, nasıl ve nerede olursa olsun dolaylı veya neticede ortaya çıkan zarardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. 
 13. Taşıyan, geminin seyrüseferi, yönetimi, yüklemesi veya boşaltmasıyla ilgili olarak ya da başka bir şekilde kaptanların, zabitlerin, mühendislerin, kılavuz kaptanların, mürettebatın, istifadorların ya da gemi sahiplerinin diğer görevli veya temsilcilerinin ihmal veya kusurundan kaynaklanan herhangi bir zarar veya hak talebinden sorumlu olmayacaktır.  

 

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması 

 

Malların sorumluluğu Taşıyan tarafından üstlenilmeden ve Konşimentoya yazılmadan önce Malların niteliği ve değeri Yükleyici tarafından beyan edilmediği takdirde, Taşıyan Malların aşağıdaki tutarları aşan kayıp veya hasarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır: 

 

 1. daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu veya başka bir yasanın hükmü geçerli olduğunda, koli veya geleneksel navlun birimi başına 666,67 Özel Çekme Hakkı (SDR) ya da kaybolan veya hasar gören Malların brüt kilogram ağarlığı başına 2 (iki) SDR. 
 2. Bir konteynır, palet veya benzeri bir taşıma nesnesinin birden fazla koli veya birimle yüklü olduğu durumlarda, Konşimentoda bu tür bir taşıma nesnesinde ambalajlanmış olarak listelenen koliler veya diğer sevkiyat birimleri, koliler veya sevkiyat birimleri olarak kabul edilir. Yukarıda belirtilen durum haricinde, bu tür bir taşıma nesnesi koli veya birim olarak kabul edilecektir. 
 3. Yukarıda belirtilen hükümlere bakılmaksızın, Taşıma Sözleşmeye göre Malların deniz yoluyla veya iç suyollarında taşınmasını içermiyorsa, Taşıyanın sorumluluğu kaybolan veya hasar gören Malların brüt kilogramağırlığı başına 8,33 SDR'yi aşmayan bir tutarla sınırlı olacaktır.  
 4. Herhangi bir durumda, Malların kaybı veya hasarı Taşımanın belirli bir aşamasında oluştuğunda, taşımanın söz konusu aşaması için ayrı bir taşıma sözleşmesi yapılmış olsaydı, geçerli bir uluslararası sözleşme veya uyulması zorunlu ulusal yasanın başka bir sorumluluk sınırı öngöreceği bu tür bir kayıp veya hasar için Taşıyanın sorumluluk limiti, söz konusu uluslararası sözleşme veya uyulması zorunlu ulusal yasanın hükümleri esas alınarak belirlenecektir. 
 5. Taşıyanın Teslimattaki gecikmeden kaynaklanan kayıpla veya Malların kayıp veya hasarı dışında neticede oluşan kayıp veya hasarla ilgili sorumluluğu varsa, Taşıyanın sorumluluğu bu malların navlun tutarının iki buçuk katıyla sınırlı olacak fakat taşıma sözleşmesi kapsamındaki toplam navlunun eşdeğerini aşmayacaktır. 
 6. Taşıyanın toplam sorumluluğu geminin genel sınırlamasını aşmayacaktır. 
 7. Kayıp, hasar veya teslimattaki gecikmenin Taşıyanın söz konusu kayıp, hasar veya gecikmeye yol açma niyetiyle ya da kayıp, hasar veya gecikmeye büyük olasılıkla yol açacağını bildiği halde umursamazca gerçekleştirdiği kişisel bir fiil veya ihmalden kaynaklandığının kanıtlanması halinde, Taşıyan sorumluluk sınırlamasından yararlanma hakkına sahip değildir. 

h) Taşıyanın maddi sorumluluğu, bu Konşimentonun hükümlerine göre hangisi geçerliyse, Lahey/Lahey-Visby Kuralları veya Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki geçerli sorumluluk sınırlarını aşmayacaktır. Koli sınırlaması amaçları çerçevesinde geçerli birim, Konşimentonun ön yüzünde belirtilen komple araç / römork / yarırömork / konteyner sayısı olacaktır. 

 

 1. Malların Tanımı 

 

  1. Bu Konşimento, ön yüzünde “Taşıyan tarafından alınan birimlerin veya kolilerin toplam sayısı” altında belirtilen römorkların, yarı römorkların veya birimin, konteynırların, kolilerin veya diğer birimlerin toplam sayısının ya da Malların ağırlığının Taşıyan tarafından Yükleyiciden, aksi belirtilmedikçe, görünüşte iyi durumda alındığına dair aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan bir kanıt olacaktır. 

 

  1. Yukarıda öngörülenler hariç olmak kaydıyla, Taşıyan tarafından Malların, römorkların, yarı römorkların veya birimin ağırlığı, içeriği, ölçüsü, kalitesi, tanımı, durumu, işaretleri, sayıları veya değerine dair hiçbir beyanda bulunulmamaktadır ve Taşıyanın bu tür tanım veya özellikler açısından her ne olursa olsun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

 

  1. Tacir Malların ve/veya Yükleyicinin ambalajladığı römorkların, yarı römorkların veya birimin yasal mallar olduğunu, hiçbir uyuşturucu, kaçak mal, başka yasadışı madde veya kaçak yolcu içermediğini garanti etmektedir. 

 

  1. Herhangi bir akreditif ve/veya ithalat lisansı ve/veya satış sözleşmesi ve/veya faturaya ait bilgiler veya sipariş numarası ve/veya Taşıyanın taraf olmadığı bir sözleşmenin ayrıntıları bu Konşimentonun ön yüzünde belirtilmişse, bu bilgiler yalnızca Tacire kolaylık olması için Tacirin talebi üzerine dâhil edilmiştir. Tacir, bu tür bilgilerin dâhil edilmesinin bir değer beyanı olarak görülmeyeceğini ve hiçbir şekilde Taşıyanın bu Konşimento çerçevesindeki sorumluluğunu etkilemeyeceğini kabul etmektedir. Tacir ayrıca Taşıyanın bu tür bilgilerin bu Konşimentoya dahil edilmesinden kaynaklanan tüm zararlarını Taşıyana tazmin etmeyi de kabul etmektedir. 

 

  1. Tacir, malların özelliklerini Avrupa Ön Gümrük Beyanının hüküm ve gereklerine uygun olarak beyan etmeyi taahhüt etmektedir. 

 

 1. Yükleyicinin/Tacirin Sorumluluğu 
  1. Yükleyici Mallar, römorklar, yarı römorklar veya birim ile ilgili olarak ön sayfada belirtilen bilgilerin bu Konşimentonun alınması üzerine kendisi tarafından kontrol edildiğini ve bu bilgiler ile Yükleyici tarafından veya adına iletilen diğer bilgilerin doğru olduğunu Taşıyana garanti etmektedir. 
  2. Tacir, Taşıyanın söz konusu bilgilerin yanlışlığı veya yetersizliğinden ya da Taşıyanın sorumlu olmadığı Mallarla, römorklarla, yarı römorklarla veya birimle bağlantılı diğer nedenlerden doğan veya kaynaklanan tüm kayıplarını, hasarlarını, para cezalarını ve masraflarını tazmin edecektir. 
  3. Tacir Malların, römorkların, yarı römorkların veya birimin menşe, yükleme, boşaltma ve varış ülkelerinin gümrüklerinin, limanlarının, yerel ve ulusal makamlarının ve diğer tüm makamlarının tüm düzenlemelerine veya şartlarına uyacak ve bunlara uyulmaması nedeniyle ya da Malların, römorkların, yarı römorkların veya birimin yasadışı, yanlış veya yetersiz ambalajlanması, işaretlenmesi, numaralanması veya adreslenmesi nedeniyle oluşan veya maruz kalınan tüm harçları, vergileri, para cezalarını, cezaları, masrafları veya zararları (yukarıda belirtilenlerin genel niteliği saklı kalmak kaydıyla, iade edilecek Mallarla ilgili tam iade Navlunu ya da nakil halindeyse, boşaltma limanından bu belgede belirtilen teslimat yerine veya değiştirilen boşaltma limanına veya değiştirilen teslimat yerine tam Navlun dahildir) üstlenerek ödeyecek ve Taşıyanın bunlardan doğan zararını tazmin edecektir. 
  4. Herhangi bir yerdeki bir Makamın emriyle Mallar, römorklar, yarı römorklar veya birim alıkonursa ve/veya bunlara el koyulursa ve/veya herhangi bir nedenle römorklar, yarı römorklar veya birimin incelenmek üzere açılması gerekirse, Taşıyan ambalajların açılması, inceleme, yeniden ambalajlama, alıkoyma, imha veya gecikme sonucunda maruz kalınan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Taşıyan Mallar ve/veya römorklar, yarı römorklar veya birimle ilgili alıkoyma, sürastarya ve depolama masrafları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bu tür eylemlerden doğan tüm ücretleri, para cezalarını, zararları, maliyetleri ve harcamaları Tacirden geri alma hakkına sahip olacaktır. 
  5. Tacir, kendi fiili veya ihmali nedeniyle olmasa dahi, Malların Gümrük veya başka bir Makam tarafından alıkoyulması veya tutulması nedeniyle oluşan römork, yarı römork veya birim sürastaryalarından sorumlu olacaktır. 

 

 1. Güverte Yükü 

 

Tacir, araçlar, kamyonlar, römorklar, yassı uzun römorklar ve benzeri birimlerin ve herhangi bir birimde veya römorklar, yarı römorklar veya birim içinde ambalajlanmış olsun ya da olmasın yukarıda belirtilen birimler üzerinde ambalajlanan diğer yük ve Malların, Taşıyanın tercihine bağlı olarak, söz konusu yükün hem güverte üstünde hem de altında taşınması için özel olarak inşa edilmiş ve donatılmış gemiye yüklendiğini teyit eden Tacire bildirimde bulunmaksızın, güverte üstünde veya güverte altında taşınabileceğini kabul etmektedir. Güverte üstünde taşınması halinde, Taşıyanın bu Konşimento üzerine söz konusu güverte üstünde taşımaya ilişkin herhangi bir beyanı kaydetmesi, işaretlemesi veya kaşelemesi gerekmeyecektir. Taşıyanlar, söz konusu kayıp, gecikme veya hasarın nasıl veya nerede oluştuğuna bakılmaksızın, güverte üstünde taşınan yükün veya canlı hayvanların kaybı, gecikmesi veya hasar görmesinden sorumlu olmayacaktır. Uyulması zorunlu olan yasada sorumluluk öngörülmesi halinde, güverte yükü Lahey ve Lahey-Visby Kurallarının tanımı çerçevesinde mal olarak kabul edilmeli ve söz konusu kurallarda yer alan savunma ve sınırlamalardan yararlanmalıdır. 

 

 1. Taşıma Rotası ve Yöntemleri 

 

  1. Taşıyan, Tacire bildirimde bulunmaksızın istediği zaman herhangi bir taşıma veya depolama aracını kullanabilir, Malları bu belgenin ön yüzünde adı yazılı olsun ya da olmasın herhangi bir Gemiye yükleyebilir veya herhangi bir Gemi üzerinde taşıyabilir; Malları herhangi bir yerde bu belgenin ön yüzünde adı yazılı Gemiden başka bir Gemiye veya başka bir taşıma aracına aktarma veya bunlarla taşıma dahil olmak üzere, Malları bir taşıma aracından başka birine aktarabilir; römorklar, yarı römorklar veya birim içine veya üzerine doldurulmuş malları ambalajını açarak çıkarabilir ve herhangi bir şekilde nakledebilir; kendi takdirine göre (en yakın, en doğrudan, geleneksel veya ilan edilmiş rota olsun veya olmasın) herhangi bir rotada herhangi bir hızla yol alabilir ya da herhangi bir yere bir veya daha fazla sıklıkla ve herhangi bir sırayla yol alabilir veya orada kalabilir; Malları (yerin bu belgenin ön yüzünde planlanan yükleme limanı veya planlanan boşaltma limanı olarak adının geçip geçmediğine bakılmaksızın) herhangi bir yerde herhangi bir taşıma aracına yükleyebilir veya boşaltabilir; herhangi bir Devlet veya makam tarafından ya da bu tür bir devlet veya makam olarak veya adına hareket eden veya hareket ettiğini iddia eden bir kişi veya kurum tarafından ya da Taşıyan tarafından tutulan aracın sigorta hükümleri çerçevesinde emir veya talimat verme hakkına sahip olan bir kişi veya kurum tarafından verilen emir veya tavsiyelere uyabilir; Geminin kılavuz kaptanla veya kılavuz kaptansız yol almasına, yedekte çekilmesine, çekmesine, havuzlanmasına veya başka bir şekilde denenmesine veya incelenmesine izin verebilir; Geminin güvertede veya başka bir şekilde canlı hayvan, tehlikeli olsun veya olmasın her türden mal, kaçak mal, patlayıcı, mühimmat veya askeri stok taşımasına ve silahlı veya silahsız seyretmesine izin verebilir; yük, erzak veya yakıt yüklenmesi veya boşaltılması, yolcu veya mürettebatın gemiye alınması veya indirilmesi ya da can veya mal kurtarılması için herhangi bir limana veya yere yol alabilir ya da orada kalabilir. 

 

  1. Malların Taşınmasıyla ilgili olsun ya da olmasın herhangi bir amaçla yukarıdaki madde 10.1’de belirtilen imtiyazlara Taşıyan veya herhangi bir fiili Taşıyan tarafından başvurulabilir. Yukarıdaki madde 10.1'e uygun olarak yapılan herhangi bir şeyin ya da bundan kaynaklanan bir gecikmenin sözleşmeye dayalı Taşıma dahilinde olduğu kabul edilecek ve bu herhangi bir nitelik veya derecede bir sapma olmayacaktır. 

 

 1. Yükleyicinin Ambalajladığı Römorklar, Yarı Römorklar veya Birimler 

 

  1. Römorklar, yarı römorklar veya birim Taşıyan tarafından veya adına ambalajlanmamışsa, Taşıyan römorklar, yarı römorklar veya birimin ambalajlanma şekli, Malların römorklar, yarı römorklar veya birim içinde taşınmaya uygun olmaması ya da römorklar, yarı römorklar veya birimin uygun olmaması veya kusurlu olmasının yol açtığı Mallardaki kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır; bununla birlikte, römorklar, yarı römorklar veya birimin Taşıyan tarafından veya adına tedarik edildiği durumlarda, bu uygunsuzluk veya kusurlu durum Taşıyan tarafından durum tespiti yapılması istenmeksizin doğmuşsa ya da römorklar, yarı römorklar veya birim ambalajlandığı zaman veya öncesinde Tacir tarafından yapılacak makul incelemede görülebilecekse de Taşıyanın sorumluluğu olmayacaktır. 
  2. Römorklar, yarı römorklar veya birim Taşıyan tarafından veya adına ambalajlanmadıysa, Tacir ambalajlanmadan önce römorklar, yarı römorklar veya birimi inceleyecektir. Römorklar, yarı römorklar veya birimin Tacir tarafından kullanımı Tacirin römorklar, yarı römorklar veya birimi incelediğinin ve Malların Taşınması için uygunluğuna kanaat getirdiğinin kesin kanıtı olacaktır.  
  3. Römorklar, yarı römorklar veya birim, Taşıyan tarafından dış durumu açısından yüklendiği gibi teslim edilirse, bu teslimat Taşıyanın bu belge çerçevesindeki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz ifasını teşkil edecek ve Taşıyan römorklar, yarı römorklar veya birime yüklenen yükün içeriğindeki herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. 
  4. Tacir, bu maddede belirtilen konulardan bir veya daha fazlasının neden olduğu her türlü kayıp, hasar, yükümlülük veya masrafı her ne şekilde ortaya çıkmış olursa olsun Taşıyana tazmin edecektir. 

 

 1. Tehlikeli Mallar 

 

  1. Aşağıdakilerin belirtildiği yazılı bir beyan taşıyanlara, alt-taşıyanlara, Geminin kaptanına veya acentesine önceden verilmediği takdirde, tehlikeli veya zararlı nitelikte olan Malların ve radyoaktif malzemelerin taşınması teklif edilemez:  (a) Mallar ve mevcut ise konteynır, yassı römork vb. yeterli şekilde ambalajlanmış ve uluslararası kural ve düzenlemelere uygun olarak istiflenmiştir.  (b) Malların doğru teknik adı ve sınıfı. Taşıyandan sevkiyata onay veren özel bir istifleme emrinin de alınması gerekir.  Bu tür herhangi bir Mal söz konusu yazılı onay ve/veya işaretleme olmaksızın Taşıyana teslim edilirse ya da Taşıyanın görüşüne göre Mallar tehlikeli, yanıcı veya zarar verici nitelikteyse ya da böyle olmaya eğilimliyse, Tacire tazminat ödenmeksizin ve Taşıyanın Navlun hakkı saklı kalmak kaydıyla, Mallar istendiği zaman imha edilebilir, elden çıkarılabilir, bırakılabilir veya zararsız hale getirilebilir. 
  2. Taşıyan IMCO 1 ve IMCO 7 olarak sınıflandırılan malları taşımaz.   
  3. Tacir, Malların nitelikleri göz önüne alınarak ve Taşıma sırasında geçerli olabilecek tüm yasa veya yönetmeliklere uygun şekilde Taşımanın risklerine dayanabilecek bir biçimde ambalajlandığını taahhüt etmektedir. 
  4. Tacir Malların niteliğinden haberdar olsun ya da olmasın, Taşıyanı söz konusu Malların Taşınması sonucunda ve/veya bu madde hükümlerinden herhangi birinin ihlali neticesinde doğan para cezaları ve cezalar dahil olmak üzere tüm hak talepleri, kayıplar, fiziksel yaralanmalar, vefatlar, hasarlar, maliyetler veya masraflara karşı savunacak, bunları Taşıyana tazmin edecek ve Taşıyanın bunlardan zarar görmemesini sağlayacaktır. 
  5. Bu maddede yer alan hiçbir hüküm, Taşıyanı başka bir yerde öngörülen haklarından mahrum bırakmayacaktır. 
  6. Yukarıdaki hükümlere uyulmadığı takdirde Tacir her türlü hasar, kayıp ve masraftan sorumlu olacaktır. 

 

 1. Soğutuculu Yük  

 

  1. Araçlara/römorklara/konteynırlara patlamaya karşı dayanıklı, deformasyona karşı koruyuculu tipte özel şalterler takılı olması, bunların nitelikli yetkililer tarafından test edilmiş olması ve kullanılan soğutma gazı dahil olmak üzere soğutma biriminin özelliklerinin geçerli uluslararası kural ve düzenlemelere uygun olması şartıyla, Taşıyan Tacirin yükün bağlanması sırasında ifade edilen yazılı talebi üzerine ve elektrik fişlerinin/prizlerinin mevcudiyetine uygun olarak Geminin elektrik devresi ile bağlantı yapılmasına izin verecektir (voltaj / devre uyumluluğu daima Tacir tarafından yükün bağlanması sırasında kontrol edilecektir). Bağlantıya riski ve üçüncü taraflara karşı sorumluluğu Tacire ait olmak kaydıyla ve (her nasıl ve her ne nedenle olursa olsun) Taşıyanın görevlilerine atfedilebilir olsa dahi, gerilim/voltaj olmaması ve/veya kesilmesi, gerilim/voltaj değişiklikleri, elektrik jeneratörünün ve Geminin dağıtım sisteminin bir kusuru ve arızasıyla ilgili olarak Taşıyanın ve/veya Geminin herhangi bir sorumluluğu olmaksızın izin verilir. Soğutmalı araçların/römorkların/konteynırların elektrik motoru çalışırken kıvılcım çıkarıyorsa, elektrik verilmesine devam edilmeyecek ve bağlantı kesilecektir. 

 

  1. Tacir nitelikleri ve korunacak belli sıcaklık aralığına ilişkin olarak önceden yazılı bildirimde bulunmadan soğutma gerektiren Malların taşınmasını teklif etmemeyi taahhüt etmektedir; Tacir ayrıca kendisi tarafından veya adına ambalajlanan soğutmalı konteynır veya birim durumunda, konteynırın  veya birimin önceden gerektiği gibi soğutulduğunu veya gerektiği gibi ısıtıldığını, Malların konteynıra veya birime gerektiği gibi istiflendiğini ve termostatik kontrollerin Malların Taşıyana tesliminden önce kendisi tarafından yeterli şekilde ayarlandığını da taahhüt etmektedir. Yukarıdaki koşullara uyulmadığı takdirde, Taşıyan nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın Mallarda oluşan kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. 
  2. Taşıyanın taşımadan önce veya başlangıcında bunları etkin durumda tutmak için gereken özeni göstermesi koşuluyla, Taşıyan soğutma makinelerinin, tesisatın, yalıtımın ve/veya konteynır, römorklar, yarı römorklar veya birimlerin herhangi bir düzeneğinin ve Geminin gizli kusurları, düzensizliği, arızası veya durması sonucu Mallarda oluşan kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. 

 

 1. Malların Durumundan Etkilenen Taşıma 

 

Herhangi bir tarihte Malların daha fazla ya hiç ya da ek masrafa maruz kalmadan ya da römorklar, yarı römorklar, birimler, konteynır veya Mallarla ilgili herhangi bir tedbir almadan emniyetli bir şekilde veya gerektiği gibi taşınamadığı belli olursa, Taşıyan Tacire bildirimde bulunmaksızın taşımak veya Taşımaya devam etmek ve/veya Taşımadan vazgeçmek ve/veya Malları herhangi bir yerde kıyıda veya yüzer halde örtü altında veya açıkta depolamak için herhangi bir önlem alabilir ve/veya herhangi bir ek masrafa maruz kalabilir; bu şekilde Malların taşınmasından vazgeçilmesinin veya depolanmasının bu Konşimento çerçevesinde usulüne uygun teslimatı teşkil ettiği kabul edilecektir. Tacir, bu şekilde maruz kalınan ek masrafları Taşıyana tazmin edecektir. 

 

 1. İfayı Etkileyen Hususlar 

 

Herhangi bir tarihte Taşımanın (bu tür bir engel, risk, gecikme, zorluk veya dezavantaja yol açan koşullar bu sözleşmenin yapıldığı veya Malların Taşıma için teslim alındığı tarihte mevcut olsa dahi) nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın (Malların taşınamaz olması veya emniyetli ve gerektiği şekilde daha fazla taşınamaz olması dışında) herhangi bir engel, risk, gecikme, zorluk veya dezavantajdan büyük olasılıkla etkilenecek olması halinde, (Taşıma başlamış olsun ya da olmasın) Taşıyan: 

 

 1. Tacire bildirimde bulunmaksızın Malları Taşımaktan vazgeçebilir ve Taşıyanın güvenli ve uygun gördüğü herhangi bir yerde veya limanda Malları Tacirin emrine hazır bulundurabilir; bunun üzerine Taşıyanın söz konusu Mallara ilişkin sorumluluğu sona erecektir; Taşıyan buna rağmen Taşıma için teslim alınan Mallar üzerinden tam Navluna hak kazanacak ve Tacir söz konusu yer veya limana Taşımanın ve söz konusu yer veya limanda teslimat ve depolamanın ek masraflarını ödeyecektir; ya da  

 

 1. Tacire bildirimde bulunarak Malların Taşınmasını askıya alabilir ve Malları bu Konşimentonun hükümlerine göre kıyıda veya yüzer halde depolayabilir ve Taşınması askıya alınmış Malları engelleme, risk, gecikme, zorluk veya dezavantaj nedeni ortadan kalktıktan sonra en kısa zamanda nakletmek için makul çaba gösterebilir; ancak, 

   

Taşıyan nedenin ortadan kalkması ile Malların Konşimentoda adı geçen, duruma göre, boşaltma limanı veya teslimat yerine nakledilmesi arasındaki azami süreye dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Taşıyan Malların depolanma, elleçlenme ve diğer hizmetleriyle ilgili ücretler ve Taşımanın askıya alındığı yerden, duruma göre, boşaltma limanı veya teslimat yerine kadarki Navlun dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Taşımayla ilgili olarak halihazırda ödenmiş Navlunu dikkate almaksızın, Taşıyanın belirleyebileceği ek Navlunun ödemesini alma hakkına sahip olacaktır. Taşıyan Taşımayı askıya almayı seçerse, Taşımadan daha sonra vazgeçme hakkı saklı kalacaktır. 

 

 1. Navlun ve Ücretler 

 

  1. Malların Taşıyan tarafından alınmasıyla Navlun, hâlihazırda ödenmiş olsun ya da olmasın, tam olarak kazanılmış kabul edilecek ve Geminin varış yerine varıp varmadığına, sefer sırasında kaybolup olmadığına, karaya oturma, çarpışma ya da Malları ara bir limanda boşaltmasına yol açabilecek herhangi bir mücbir sebep nedeniyle geri dönmesinin gerekip gerekmediğine ya da Malların tamamen veya kısmen kaybolup olmadığına veya hasara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın Navlunun ödenmesi gerekecek ve her halükarda iade edilmeyecektir. 
  2. Navlun ve her türlü ücretin peşin ödenmesi gerekir. Navlun ve ücretler varış yerinde ödenecek olduğu zaman, bunların Geminin varış tarihinde Konşimentoda belirtilen para birimi cinsinden ödenmesi gerekir.  
  3. Taşıyan tarafından yapılan bir kontrol neticesinde beyan edilen ağırlık veya ölçülerin gerçeğin altında olduğu, içeriğin daha yüksek bir sınıfa ait olduğu ya da Malların değerinin Tacir tarafından yanlış beyan edildiği tespit edilirse, ödenmesi gereken Navlunun iki katı artı ilgili makamlardan alınması gereken yük manifestolarının düzeltilmesiyle ilgili tüm ödemeler dahil olmak üzere yapılan kontrolün maliyeti Tacir tarafından maddi tazminat olarak ödenecektir. 
  4. Tüm Navlun Malların teslimatından önce herhangi bir mahsup, karşı talep, kesinti veya yürütmeyi durdurma olmaksızın ödenecektir. 
  5. Tacir tanımı içine giren kişiler Navlunun, maddi tazminatın ve bu Konşimento kapsamında ödenmesi gereken diğer tüm tutarların ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.  16.6 Mallarla ilgili nakliye hizmetlerini yerine getirmesi için herhangi bir tarafça tutulan bir kişi, firma veya şirket tüm amaçlar çerçevesinde Tacirin özel temsilcisi olarak kabul edilecek ve söz konusu kişi, firma veya şirkete yapılan herhangi bir Navlun ödemesi Taşıyana yapılan bir ödeme olarak kabul edilmeyecektir. Söz konusu kişi, firma veya şirketin Navlunun herhangi bir kısmını Taşıyana ödememesi, Navlunun ödenmesinde Tacirin bir temerrüdü olarak kabul edilecektir. 

 

 1. Bildirim ve Teslimat 

 

  1. Bu Konşimentoda Malların varışının bildirileceği taraflardan söz edilmesi, yalnızca Taşıyanın bilgisi içindir ve bu tür bir bildirimde bulunulmaması Taşıyanı herhangi bir sorumluluk altına sokmayacak ve Taciri bu Konşimento kapsamındaki herhangi bir yükümlülükten kurtarmayacaktır. 
  2. Tacir, Malları bu belgenin ön yüzünde adı geçen boşaltma limanında veya taşıma durumunda teslimat yerinde Taşıyan tarafından teklif edildiğinde teslim alacaktır.  
  3. Mallar Tacir tarafından derhal teslim alınmazsa, Taşıyan bildirimde bulunmaksızın riski yalnızca Tacire ait olmak kaydıyla konteynırlar içinde ambalajlıysa Malları açma ve/veya kıyıda veya yüzer halde açıkta veya örtü altında depolama hakkına sahip olacaktır. Bu tür bir depolama bu belge kapsamında gereken şekilde teslimatı teşkil edecek ve bunun üzerine Taşıyanın yukarıda belirtilen şekilde depolanan Mallara ilişkin sorumluluğu tamamen ortadan kalkacaktır. Taşıyana ödenmesi gereken tüm ücretler ve/veya Taşıyan ya da Taşıyanın bir temsilcisi veya alt-yüklenicisi tarafından ödendiyse veya ödenmesi gerekiyorsa bu şekilde maruz kalınan masraflar, talep üzerine Tacir tarafından Taşıyana derhal ödenecektir. 
  4. Tacir Malları boşaltılmalarından veya Taşıyan tarafından teklif edilmesinden sonraki otuz gün içinde teslim almazsa ya da Taşıyanın görüşüne göre Mallar büyük olasılıkla kötüleşecek, çürüyecek, değersizleşecek veya depolama dolayısıyla ya da başka bir nedenle Malların değerini aşan ücretler tahakkuk edecekse, Taşıyan Tacire karşı sahip olabileceği diğer haklar saklı kalmak kaydıyla, bildirimde bulunmaksızın ve Tacire karşı herhangi bir sorumluluğu olmaksızın Malları satabilir veya elden çıkarabilir ve bu Konşimento çerçevesinde Tacirin Taşıyana ödemesi gereken tutarlardan satış gelirini düşebilir. 
  5. Taşıyanın Malları teslim alması için Tacire çağrıda bulunma hakkına sahip olduğu yerde Malları herhangi bir gümrük, liman veya başka bir makamın gözetimine devretmek zorunda kalması halinde, bu devir bu Konşimento çerçevesinde Tacire yapılması gereken Teslimatı teşkil edecektir. 

 

  1. Malların teslim edilmek için hazır olduğunun kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, Tacir tarafından Malların bu madde hükümlerine uygun olarak teslim alınmasının reddedilmesi, Tacir tarafından Taşıyana karşı Mallarla veya Taşınmasıyla ilgili olarak bulunulabilecek herhangi bir hak talebinin feragatini teşkil edecektir. 
  2. Tacirin bu belgede belirtilen teslimat yerinin değiştirilmesi ya da bu belgenin ön yüzünde teslimat yeri adının belirtilmediği durumlarda, teslimatın boşaltma limanının ötesinde yapılması ile ilgili olarak yalnızca bu Konşimentonun tüm orijinallerinin Taşıyana teslimi üzerine dikkate alınabilecek olan talebini Taşıyanın yazılı olarak kabul etmesine bağlı olarak, bu Konşimento hükümleri Mallar Taşıyan tarafından Tacire teslim edilene kadar geçerli olmaya devam edecektir. Bu durumlarda, Taşıyan Malların değiştirilmiş teslimat yerinde ya da bu belgenin ön yüzünde teslimat yeri adının belirtilmediği hallerde boşaltma limanının ötesinde teslimatını ayarlama konusunda Tacirin temsilcisi olarak hareket edecektir. 

 

 1. Kayıp veya Hasar Bildirimi ve Zamanaşımı 

 

  1. Bu Konşimentoda belirtilen Malların kayıp veya hasarının genel niteliğini açıklayan bir kayıp veya hasar bildirimi, Mallar teslim almaya yetkili kişinin gözetimine geçmeden önce veya geçtiği sırada ya da kayıp veya hasar görünür değilse, sonraki üç gün içinde teslimat yerinde (veya bu belgenin ön yüzünde teslimat yeri adı belirtilmediği durumlarda, boşaltma limanında) yazılı olarak Taşıyan veya temsilcisine verilmediği takdirde, Taşıyanın Malları ilk bakışta bu Konşimentoda belirtilen şekilde teslim ettiği kabul edilecektir.  
  2. Taşıyan, Malların tesliminden veya Malların teslim edilmiş olması gereken tarihi takip eden 1 yıl içinde dava açılmadığı ve bu konuda kendisine bildirimde bulunulmadığı takdirde tüm sorumluluktan muaf olacaktır. 

 

 1. Malları Taşıyana Terk Etme Yasağı 

 

Tacir hiçbir durumda Malları herhangi bir nedenle ve/veya hasar görmeleri, bozulmaları, aşınmaları, Malların kısmi kaybı ve/veya geri teslimde gecikme dolayısıyla Taşıyana terk etme hakkına sahip değildir. 

 

 1. Uygulama Kapsamı 

 

  1. Konşimentonun hükümleri, Taşıyanın Malları Tacire tedarikiyle bağlantılı olan veya bundan doğan tüm sorumlulukları için yalnızca taşıma sırasında değil, taşıma öncesi ve/veya sonrasındaki dönem boyunca her zaman geçerli olacaktır. 
  2. Bu Konşimentoda veya başka bir şekilde öngörülen sorumluluk istisnaları, savunmalar ve sorumluluk limitleri, nasıl ortaya çıktığına ve sözleşmeye ya da haksız fiile dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın ve kayıp, hasar veya gecikme denize elverişsizlik, ihmal veya sözleşmenin esasa ilişkin ihlali neticesinde ortaya çıkmış olsa dahi, kayıp, hasar veya gecikme için Taşıyana karşı açılan herhangi bir davada geçerli olacaktır. 

 

 1. Yetkililer tarafından Zorunlu Denetim 

 

Yetkililerin emriyle herhangi bir yerde Malların denetlenmek üzere açılması gerekirse, Taşıyan açma, ambalajından çıkarma, denetleme veya tekrar ambalajlama neticesinde maruz kalınan kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Taşıyan bu gibi açma, ambalajından çıkarma, denetleme veya tekrar ambalajlama maliyetlerini Tacirden geri alma hakkına sahip olacaktır. 

 

 1. Savaş Riskleri 

 

Herhangi bir savaş riski durumunda, Taşıyan madde 15'te öngörülen tüm imtiyazlara, haklara ve dokunulmazlıklara hak kazanacaktır. Özellikle Gemi iç savaş, savaş veya askeri harekata dahil olan bir Devlet, savaşan taraf veya örgütlü kuruluş tarafından ya da bu tür bir Devlet, savaşan taraf, örgütlü kuruluş veya kişi olarak veya bunların verdiği yetkiyle hareket eden veya bu şekilde hareket ettiğini iddia eden kişi veya kuruluşlar tarafından (varış limanına gitmeme, yol almada gecikme veya başka bir limana yol alma talimatı veya tavsiyesi dahil olmak üzere) yükleme, kalkış, varış, rotalar, uğrak limanları, duruşlar, varış yerleri, tarife bölgeleri, sular, boşaltma ve teslimata ilişkin verilen talimat veya tavsiyelere uymakta özgür olacaktır. Bu tür bir talimat veya tavsiye nedeniyle ya da bunlara uyulması dolayısıyla, Taşıyan tarafından herhangi bir şey yapılır veya yapılmazsa, bu bir sapma olarak kabul edilmeyecektir. Malların yükleme limanında boşaltılması ya da başka bir limana varma veya Malları orada boşaltmayla ilgili (sigorta maliyetleri dahil olmak üzere) tüm ek masraflar Tacir tarafından ödenecektir. 

 

 1. New Jason Klozu 

 

Seferin başlamasından önce veya sonra, yasalar veya sözleşme uyarınca ya da başka bir şekilde Taşıyanın kendisinden veya sonucundan sorumlu olmadığı ihmal nedeniyle olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir nedenden doğan kaza, tehlike, hasar veya felaket durumunda, Malların Yükleyicileri, Gönderildiği Kişiler veya sahipleri yapılabilecek veya maruz kalınabilecek müşterek bir avaryanın zarar, kayıp veya masraflarının ödenmesinde Taşıyanla birlikte müşterek avaryaya katkıda bulunacak ve Mallarla ilgili olarak maruz kalınan kurtarma ücreti ve özel masrafları ödeyecektir. Bir kurtarma gemisinin sahibi Taşıyansa veya bir kurtarma gemisi Taşıyan tarafından işletiliyorsa, kurtarma ücreti söz konusu kurtarma gemisi yabancılara aitmiş gibi tam olarak ödenecektir. Taşıyan veya temsilcisinin Malların tahmini katkısı ile bunlar üzerindeki kurtarma ücreti ve özel masrafları kapsamak üzere yeterli kabul edebileceği bir teminat, gerektiğinde teslimattan önce Malların Yükleyicileri, Gönderildiği Kişiler veya sahipleri tarafından Taşıyana ödenecektir. 

 

 1. Müşterek Kusurlu Çatma Klozu 

 

Gemi diğer geminin ihmali ve geminin sevkinde veya yönetimindeki kaptanın, denizcilerin, kılavuz kaptanın veya Taşıyanın hizmetindeki çalışanların herhangi bir fiili, ihmali veya kusuru neticesinde başka bir gemiyle çarpışırsa, söz konusu kayıp veya yükümlülük sözü edilen yükün sahiplerinin kaybını, hasarını veya hak talebini temsil ettiği, diğer veya taşıyan olmayan gemi veya sahipleri tarafından sözü edilen yükün sahibine ödenmiş veya ödenecek olduğu ve diğer veya taşıyan olmayan gemi veya sahipleri tarafından taşıyan Gemiye veya Taşıyana karşı olan hak taleplerinin bir parçası olarak mahsup edildiği, tazmin edildiği veya geri alındığı takdirde, bu belge kapsamında taşınan yükün sahipleri, Taşıyanın tüm kaybını ya da diğer veya taşıyan olmayan gemiye veya onun sahiplerine karşı olan tüm yükümlülüğünü tazmin edecektir. Yukarıdaki hükümler, çarpışan gemilerden veya nesnelerden başka veya bunlara ek herhangi bir geminin veya gemilerin veya nesnelerin sahiplerinin, işletmecilerinin veya görevlilerinin bir çarpışma veya temasa ilişkin olarak kusurlu olduğu durumlarda da geçerli olacaktır. 

 

 1. Himalaya Klozu 

 

Taşıyanın hiçbir görevlisi, çalışanı veya temsilcisinin (Taşıyan tarafından zaman zaman tutulan bağımsız yükleniciler dâhildir) herhangi bir durumda Malların Yükleyicisi, Gönderildiği Kişi veya sahibine ya da bu Konşimentonun hamiline karşı işini yaparken veya işi ile bağlantılı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir fiil, ihmal veya kusurdan doğrudan ortaya çıkan veya kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya gecikme için hiçbir sorumluluğunun olmayacağı ve bu maddede yukarıda belirtilen hükümlerin genel niteliği saklı kalmak kaydıyla, bu belgede yer alan her muafiyet, sınırlama, şart ve imtiyazın ve Taşıyan için geçerli olan veya Taşıyanın bu belge çerçevesinde hak sahibi olduğu her hak, sorumluluk muafiyeti, savunma ve dokunulmazlığın Taşıyanın yukarıda belirtilen şekilde hareket eden her görevlisi, çalışanı veya temsilcisi için de geçerli olacağı ve onları da koruyacağı ve bu maddenin yukarıda belirtilen tüm hükümlerinin amaçları çerçevesinde, (yukarıda belirtildiği üzere bağımsız yükleniciler dahil olmak üzere) Taşıyanın kendisinin zaman zaman görevlileri, çalışanları veya temsilcileri olan veya olabilecek tüm bu tür kişiler adına ve hesabına temsilci veya yediemin sıfatıyla hareket etiği veya bu şekilde değerlendirileceği ve tüm bu tür kişilerin bu Konşimentodaki veya bu Konşimento ile kanıtlanan sözleşmenin bu ölçüde tarafları olacağı veya bu şekilde değerlendirileceği açıkça kabul edilmektedir. 

 

 1. Rehin Hakkı 

 

Taşıyan, madde 1'de Tacir olarak tanımlanan kişilerin herhangi biri tarafından bu sözleşme veya başka bir sözleşme çerçevesinde kendisine ödemesi gereken tüm tutarlar, ödenmesi gereken tarafa bakılmaksızın Müşterek Avarya katkıları ve bunları geri alma maliyeti için Mallar ve bunlarla ilgili araç ve belgeler üzerinde gemi rehini haklarına sahip olacak ve bu amaçla Tacire bildirimde bulunmadan Malları açık artırmayla veya özel anlaşmayla satma hakkına sahip olacaktır. 

 

Malların satışından elde edilen gelir ödenmesi gereken tutarı ve maruz kalınan maliyet ve masrafları karşılamazsa, Taşıyan farkı Malların Yükleyicisi, Gönderildiği Kişi ve/veya sahibinden geri alma hakkına sahip olacaktır. 

 

 1. Müşterek Avarya 

 

  1. Seferin başlamasından önce veya sonra, ihmal nedeniyle olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir nedenden doğan kaza, tehlike, hasar veya felaket durumunda, Tacir yapılabilecek veya maruz kalınabilecek müşterek bir avaryanın zarar, kayıp veya masraflarının ödenmesinde Taşıyanla birlikte müşterek avaryaya katkıda bulunacak ve Mallarla ilgili olarak maruz kalınan kurtarma ücreti ve özel masrafları ödeyecektir. 
  2. Müşterek avarya, en son York Antverp Kurallarına ve müteakip değişikliklerine göre İstanbul'da görülecek ve belirlenecektir. Tacir, Taşıyan talep ederse teslimattan önce ya da Taşıyan bu şekilde talep etmezse, teslimat sırasında Tacir Taşıyanın rehin hakkının bildirimini almış olsun veya olmasın, Malların teslimatından sonraki üç ay içinde Malların tahmini müşterek avarya katkısı için Taşıyanın yeterli kabul edebileceği nakit depozitoyu veya başka bir teminatı sunacaktır. Müşterek bir avarya durumunda, Taşıyan Tacire ödenmesi gereken müşterek avarya katkısı için bir rehin uygulama yükümlülüğü altında olmayacaktır. Tacirlere ödenmesi gereken ve ayarlamanın yapılma tarihinden 5 yıl sonra hâlâ talep edilmemiş olan alacak bakiyesi, hak sahibi Tacirler tarafından başvuru yapılmasını bekleyerek bu alacak bakiyelerini elinde tutacak Taşıyana ödenecektir. 
  3. Bir kurtarma gemisinin sahibi Taşıyansa veya bir kurtarma gemisi Taşıyan tarafından işletiliyorsa, kurtarma ücreti söz konusu kurtarma gemisi veya gemileri yabancılara aitmiş gibi tam olarak ödenecektir. 
  4. Yükün müşterek avarya katkısı, söz konusu avarya kaptan, kılavuz kaptan veya mürettebatın bir kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklandığı zaman dahi Taşıyana ödenecektir. 

  

 1. Geçerlilik Bu belgede yer alan herhangi bir hükmün özel sözleşmeyle ayrı düşülemeyen geçerli bir uluslararası sözleşme veya ulusal yasayla çelişmesi halinde, bu belgenin hükümleri yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde geçersiz olacaktır. İşbu tarife, Alternative Taşımacılık A.Ş. konşimento ve taşıma şartları hükümlerinin ayrılmaz bir parçası olup, bu tarifede düzenlenmeyen hususlarda konşimento ve taşıma şartları hükümleri cari olacaktır